làm thế nào để bạn có thể sử dụng heroin sau khi cắt