thiết bị sử dụng trong công nghiệp khai thác và sử dụng