10 000 mét khối mỗi ngày danh sách thiết bị khai thác cắt mở