các ngành công nghiệp chế biến thiếc trên thế giới ở