khai thác máy tách từ tính cho dây chuyền sản xuất quặng mangan