cần bao nhiêu giấy phép cho nhà máy tuần dương hạm