an toàn thực hành cho trong máy nghiền hố và al được