nguồn cấp dữ liệu được sử dụng cho một nhà máy than