thuế dịch vụ đối với hợp đồng đào đá cho đơn vị máy nghiền