xây dựng rak tìm kiếm các loại wat hoạt động trong khai thác mỏ ở gỉernburg