những người làm việc trong lĩnh vực khai thác than ở sidh