khai thác và khai thác đá và tác động của nó đối với kinh tế địa phương