đường kính điển hình của kích thước bóng của nhà máy