khi nghiền với các mảnh than chì trong phương pháp